រឿង ធារ៉ា

រឿង ធារ៉ា

Roeurng Theara

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL