ង៉ូវ សាយ

ង៉ូវ សាយ

Ngov Say

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS