ង៉ោ យូប៉

ង៉ោ យូប៉

Ngor Youpor

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5