ហ៊ុយ សុខមាន

ហ៊ុយ សុខមាន

Huy Sokmean

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning