គិត សំណាង

គិត សំណាង

Kith Samnang

ឆ្នាំសិក្សា 2009

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Database Programming