លឹម គុយហួរ

លឹម គុយហួរ

Lim KuyHour

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL