ធី សេងលី

ធី សេងលី

Thy Sengly

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី Funan University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network