ឡេង ស្រីហ៊ុយ

ឡេង ស្រីហ៊ុយ

Leng SreyHuy

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++