ពៅ ចាន់រត័្ន

ពៅ ចាន់រត័្ន

Pov Chanrath

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី Cambodia International Cooperation Institute -CICI

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. VB.NET Database