វិញ ស៊ុងសេង

វិញ ស៊ុងសេង

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Joomla Developer
  2. Adobe Photoshop
  3. PHP & My SQL
  4. C# Beginning
  5. Website Design With CSS

ស្នាដៃ