ប៉ែន សក្តា

ប៉ែន សក្តា

Pen Sakada

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី Phnom Penh International University​-សាកលវិទ្យាល័យ ភ្នំពេញអន្តរជាតិ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Website Design With CSS