ឡេង សុខឃ្លាំង

ឡេង សុខឃ្លាំង

Leng Sokkhleang

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី Khemarak university

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. Adobe Photoshop