ប៊ុន បូរ៉ាឡុង

ប៊ុន បូរ៉ាឡុង

Bun Boralong

ឆ្នាំសិក្សា 2014

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++