ដៀប សុខហុង

ដៀប សុខហុង

Deab Sok Hong

ឆ្នាំសិក្សា 2014

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++