Chhay Ngoy

Chhay Ngoy

Chhay Ngoy

ឆ្នាំសិក្សា 2014

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++