មាស​ សុបញ្ញា

មាស​ សុបញ្ញា

Meas Sopagna

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី CellCard (MobiTel)

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. OOP PHP
  2. PHP & My SQL