ស៊ន ចាន់ថា

ស៊ន ចាន់ថា

Sorn Chantha

ឆ្នាំសិក្សា 2009

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. VB.NET Beginning