នុប ឆាយងី

នុប ឆាយងី

Nop ChhayNgy

ឆ្នាំសិក្សា 2009

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL