បេន ពិសិដ្ឋ

បេន ពិសិដ្ឋ

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL

ស្នាដៃ