ហេង ទីនី

ហេង ទីនី

Heng Tiny

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី National Polytechnic Institute of Cambodia -NPIC

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++