ឈិន គីមហុង

ឈិន គីមហុង

Chhin Kimhong

ឆ្នាំសិក្សា 2014

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation
  2. Computer Network