ស្រ៊ុន គីមរ៉ុង

ស្រ៊ុន គីមរ៉ុង

Srun Kimrong

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី Vanda Accounting

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop