គ្រិន សុខុន

គ្រិន សុខុន

Kren sokhon

ឆ្នាំសិក្សា 2014

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Java Programing