មៀន សារេត

មៀន សារេត

Mean Saret

ឆ្នាំសិក្សា 2014

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Project
  2. C/C++
  3. HTML+HTML5&CSS
  4. Java Programing
  5. C++OOP
  6. SQL Server 2008 (Developer)
  7. C# Beginning
  8. C# Database Programming