សៅ បៀរ៉ា

សៅ បៀរ៉ា

Sao Beira

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL