យឹម រ៉ាវុធ

យឹម រ៉ាវុធ

Yim Ravuth

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី Pacific System

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Database Programming