ឃាង ចន្ទ័សុភា

ឃាង ចន្ទ័សុភា

Kheang Chansophea

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning