ណាំង រដ្ឋា

ណាំង រដ្ឋា

Nang Ratha

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning