សឿន ហ្សូលីដា

សឿន ហ្សូលីដា

Soeurn Jolida

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី International University-IU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS