ហ៊ន ប៊ុនអេង

ហ៊ន ប៊ុនអេង

Horn Buneng

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++