នេត អ៊ីសា

នេត អ៊ីសា

Net Isa

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង-NUM

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation
  2. Computer Network