ង៉ែត ភាក់

ង៉ែត ភាក់

Nget Pheak

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី Bs Kampuchea Sells Photocopier

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS