ម៉ង់ កុសល្យ

ម៉ង់ កុសល្យ

Mong Kosal

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning