វ៉ាន់ ភារម្យ

វ៉ាន់ ភារម្យ

Van Phearom

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL