ឆៃ សេងគន់

ឆៃ សេងគន់

Chai Seng Khoun

ឆ្នាំសិក្សា 2010
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា