តាំង ឆាយលី

តាំង ឆាយលី

Tang Chhayly

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី Beltei International Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++