រស់ ចាន់ដារ៉ា

រស់ ចាន់ដារ៉ា

Rous ChanDara

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Java Programing
  2. PHP & My SQL