សយ ភក្រ្តា

សយ ភក្រ្តា

Soy Pheaktra

ឆ្នាំសិក្សា 2010
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network