សួស វិសាល

សួស វិសាល

Suos Visal

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី Beltei International Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++