តេង សុគន្ឋារ៉ា

តេង សុគន្ឋារ៉ា

Teng Sokuntheara

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី Panha Chiet University-PCU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. OOP PHP