ឃុន ពុទ្ឋី

ឃុន ពុទ្ឋី

Khun Puthy

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop