ទិត ចន្ទ័រង្សី

ទិត ចន្ទ័រង្សី

Tith Chanrangsey

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី Institute of Foreign Languages-វិទ្យាស្ថាន ភាសាបរទេស

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL