ដុង ស៊ីធឿន

ដុង ស៊ីធឿន

Dong Sithoeun

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++