វ៉ន សេរីវុធ

វ៉ន សេរីវុធ

Vorn Searivoth

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី Institute of Foreign Languages-វិទ្យាស្ថាន ភាសាបរទេស

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop