សំ សុឃុន

សំ សុឃុន

Sam Sokhun

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី AFCI Cambodia

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop