Tes Sopheany

Tes Sopheany

Tes Sopheany

ឆ្នាំសិក្សា 2014

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning