សួង សុខគន្ឋី

សួង សុខគន្ឋី

Soung Sokunthy

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី ACLEDA Bank Plc.

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning