សេង ហុងឆ័ង

សេង ហុងឆ័ង

Seng Hong Chhorng

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++