ឃឿន ចន្ទ័ជេដ្ឋា

ឃឿន ចន្ទ័ជេដ្ឋា

Khoeurn Chanchetha

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី National Technical Training Institute- NTTI

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++