វណ្ណ សំប៊ុណ្ណរដ្ឋ

វណ្ណ សំប៊ុណ្ណរដ្ឋ

Vann Sambunroath

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី NDC Cambodia

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS